UK: The Community Interest Company (Amendment) Regulations 2014

https://scamquestra.com/24-bekapy-sohranenie-informacii-dlya-sledstviya-19.html